Erbet botlardan nädip dynmalydygy barada semaltdan alnan hileler

Bot traffigi, Google Analytics (GA) hasabat maglumatlaryna täsir etmek, web sahypasynyň işleýşine päsgelçilik döretmek, web sahypasyna hyzmat etmek üçin çykdajylary ýokarlandyrmak we ýalan çaklamalara sebäp bolmak ukybyna eýedir. Ulanyjylaryň köpüsi bot traffiginiň web sahypalaryna täsir etmejekdigine ynanýarlar. Şeýle-de bolsa, soňky gözlegler web sahypalarynyň altmyş göteriminiň botlar bilen baglanyşykly bolup biljekdigini görkezýär. Bu nukdaýnazardan, maglumatlary takyk habar bermek üçin bot traffigini anyklamagyň usullaryna düşünmek möhümdir.

Bu makalada “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Lisa Mitçel Google Analytics (GA) hasabatlarynda bot traffigini ýüze çykarmak üçin ulanylýan iň oňat tejribelere, şeýle hem süzgüçler we beýleki agzalan usullar arkaly botlary ýok etmegiň usullaryna ünsi çekdi. Mundan başga-da, GA süzgüçleri bilen birlikde berjaý edilmeli möhüm pudak tejribeleri ara alnyp maslahatlaşylýar.

Botlary kesgitlemek

Aşakda botlar bilen baglanyşykly GA hasabatlarynda göz öňünde tutulmaly möhüm nokatlar bar:

  • Her sapakda ortaça dowamlylyk.
  • Dökmegiň ýokary derejesi.
  • Täze gelenler tarapyndan takmynan 100% traffik.

Botlaryň süzülmesi

  • Admin Görnüş Sazlamalary

"Admin" segmentinde ulanyjy belli botlary ýok etmek üçin gutujygyny belläp "görmek" sazlamalaryny redaktirläp biler. Internet hünärmenleri, ulanyjylara esasy görnüşe ýüz tutmazdan ozal täsir edilen netijeleri görmek üçin synag görnüşini gurmagy maslahat berýärler. ABC / IAB Halkara Botlar we Örümçiler sanawy, köpçülige elýeterli bolmadyk ýok edilen botlary görkezýär.

  • Ulanyjy agentini we IP adresini ulanmak

Belli bir IP adresi bot traffigi üçin jogapkär bolan ýagdaýlarda, sahypa eýeleri görkezilen IP adresi ýok etmek üçin "filtrleri görmek" ulanyp bilerler. Şeýle-de bolsa, ulanyjylar şahsyýetlerinden gaçmak üçin botlaryň her gezek IP adreslerini üýtgedýändigine düşünmeli. “Google Tag Manager”, sessiýalary hasaba almazdan, adaty ölçeg hökmünde “Google Analytics” (GA) -a gelýänleriň setir bahasyny geçirmek üçin ulanylyp bilner. Netijede, "ulanyjy agenti" diýlip atlandyrylýan adaty ölçeg GA-da gurlup, navigator.userAgent ulanyp bahalary alyp, Google Tag Dolandyryjysynda JavaScript üýtgeýjisi hökmünde kesgitlenip bilner. Soňra agentleri ulanýan agentleri aýyrmak üçin süzgüç döredilip bilner. ýagdaýy.

  • Bot traffigini aýyryň

GA-dan başga birnäçe önümçilik tejribesi, mysal üçin, CAPTCHA hyzmaty ýerine ýetirilip bilner. Kompaniýa hökmünde Google meşhur CAPTCHA-nyň "CAPTCHA ýok" atly täze hyzmatyny hödürledi. Bu hyzmat, syçanjygy ulanmak ýaly adamyň özüni alyp barşyny kesgitläp we şeýle hereketlere esaslanyp karar berip biler. Barlamak sebäpleri üçin söz düzümleriniň goşulmagy bu ssenariýada hiç hili peýdasy ýok. Ulanyjy her gezek web sahypasyna ilkinji gezek gireninde, "CAPTCHA ýok" hyzmaty ulanyja görkezilýär. Google Analytics (GA) belligi, CAPTCHA hyzmaty üstünlikli gutarandan soň işden çykarylmaly. Iň soňunda bolsa, sessiýa gutapjygyny proseduradan soň gurup bolýar we bir sahypa girýän bot traffiginiň köpüsini aýyrmaly. Gözegçilik prosesi, 24 sagadyň dowamynda işjeňleşdirme baglanyşygyny ibermek üçin ulanyjylardan e-poçta salgylaryny soraýan forma hödürlemek arkaly döredilip bilner.